Bảng Giá ClassIn

Áp dụng từ ngày 02/02/2022

Các chức năng chính của ClassIn

BẢN DÙNG
TRẢI NGHIỆM

Free Version

MIỄN PHÍ

Không thời hạn

GIÁO VIÊN
CÁ NHÂN

Individual Version
Chỉ từ

350,000đ

1 tháng

TỔ CHỨC
GIÁO DỤC

School Version
Chỉ từ

1,300,000đ

1 tháng

So sánh sản phẩm

Dùng thử

Số lớp

Số học sinh mỗi lớp

Số học sinh trên bục

Số giáo viên

Dung lượng lưu trữ

Chia nhóm

Kiểm tra

Bài tập về nhà

Dashboard quản lý

Quản lý lớp học

Phân tích buổi học

Tích hợp hệ thống

40 phút/ lớp

20 lớp/ tháng

50 học sinh

3 học sinh

1 giáo viên

2GB

Cơ bản

Cơ bản

Không

Không giới hạn

Từ 50 học sinh

6 học sinh

1 giáo viên

10GB

Nâng cao

Nâng cao

Cơ bản

Cơ bản

Cơ bản

Không giới hạn

Từ 300 học sinh

12 học sinh

Từ 2 giáo viên

Từ 500GB

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

GIÁO VIÊN CÁ NHÂN

TÍNH NĂNG

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

1,050,000đ

3 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

3,600,000đ

3 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

6,900,000đ

3 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

17,100,000đ

3 tháng

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6

Không giới hạn

22

10 GB

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

1,050,000đ

3 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

3,600,000đ

3 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

6,900,000đ

3 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

17,100,000đ

3 tháng

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50-2000 (Tùy gói)

6

Không giới hạn

22

10 GB

TÍNH NĂNG

5% Off

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

1,995,000đ

6 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

6,840,000đ

6 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

13,110,000đ

6 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

32,490,000đ

6 tháng

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6

Không giới hạn

22

10 GB

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

1,995,000đ

6 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

3,600,000đ

6 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

6,900,000đ

6 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

17,100,000đ

6 tháng

5% Off

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50-2000 (Tùy gói)

6

Không giới hạn

22

10 GB

TÍNH NĂNG

10% Off

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

3,780,000đ

12 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

12,960,000đ

12 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

24,840,000đ

12 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

61,560,000đ

12 tháng

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6

Không giới hạn

22

10 GB

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

3,780,000đ

12 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

12,960,000đ

12 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

24,840,000đ

12 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

61,560,000đ

12 tháng

10% Off

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50-2000 (Tùy gói)

6

Không giới hạn

22

10 GB

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

TÍNH NĂNG

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

BASIC

School Version

Chỉ từ

3,900,000đ

3 tháng

PRO

School Version
3 tháng

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

600,000đ/tháng

2-9

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

600,000đ/tháng

Từ 10

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

Từ 500 GB

2-3 tuần

2 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

BASIC

School Version

Chỉ từ

3,900,000đ

3 tháng

PRO

School Version
3 tháng

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

600,000đ/tháng

Tùy gói

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TÍNH NĂNG

5% Off

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

BASIC

School Version

Chỉ từ

7,410,000đ

6 tháng

PRO

School Version
6 tháng

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

600,000đ/tháng

2-9

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

600,000đ/tháng

Từ 10

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

 Từ 500 GB

2-3 tuần

2 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

BASIC

School Version

Chỉ từ

7,410,000đ

6 tháng

PRO

School Version
6 tháng

5% Off

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

600,000đ/tháng

Tùy gói

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TÍNH NĂNG

10% Off

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

BASIC

School Version

Chỉ từ

14,040,000đ

12 tháng

PRO

School Version
12 tháng

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

600,000đ/tháng

2-9

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

600,000đ/tháng

Từ 10

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

Từ 500 GB

2-3 tuần

2 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

BASIC

School Version

Chỉ từ

14,040,000đ

12 tháng

PRO

School Version
12 tháng

10% Off

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

600,000 VNĐ/Tháng

Tùy gói

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

VIEW MOBILE/TABLET

BẢNG GIÁ

Áp dụng từ 02.02.2022

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CLASSIN

GIÁO VIÊN
CÁ NHÂN

Individual Version
Chỉ từ

350,000đ

1 tháng

TỔ CHỨC
GIÁO DỤC

School Version
Chỉ từ

1,300,000đ

1 tháng

Dùng thử

Số lớp

Số học sinh/lớp

Số học sinh/bục

Số giáo viên

Dung lượng lưu

Chia nhóm

Kiểm tra

Bài tập về nhà

Dashboard

Quản lý lớp

Phân tích lớp

Tích hợp API

Không

Không giới hạn

Từ 50 học sinh

6 học sinh

1 giáo viên

10GB

Nâng cao

Nâng cao

Cơ bản

Cơ bản

Cơ bản

Không giới hạn

Từ 300 học sinh

12 học sinh

Không giới hạn

Từ 500GB

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

Nâng cao

GIÁO VIÊN CÁ NHÂN

TÍNH NĂNG

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

1,050,000đ

3 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

3,600,000đ

3 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

6,900,000đ

3 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

17,100,000đ

3 tháng

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6

Không giới hạn

22

10 GB

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

1,050,000đ

3 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

3,600,000đ

3 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

6,900,000đ

3 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

17,100,000đ

3 tháng

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50-2000 (Tùy gói)

6

Không giới hạn

22

10 GB

TÍNH NĂNG

5% Off

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

1,995,000đ

6 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

6,840,000đ

6 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

13,110,000đ

6 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

32,490,000đ

6 tháng

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6

Không giới hạn

22

10 GB

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

1,995,000đ

6 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

3,600,000đ

6 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

6,900,000đ

6 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

17,100,000đ

6 tháng

5% Off

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50-2000 (Tùy gói)

6

Không giới hạn

22

10 GB

TÍNH NĂNG

10% Off

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

3,780,000đ

12 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

12,960,000đ

12 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

24,840,000đ

12 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

61,560,000đ

12 tháng

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

500

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

1000

6

Không giới hạn

22

10 GB

Không giới hạn

2000

6

Không giới hạn

22

10 GB

BASIC

Individual Version

Chỉ từ

3,780,000đ

12 tháng

T500

Individual Version

Chỉ từ

12,960,000đ

12 tháng

T1000

Individual Version

Chỉ từ

24,840,000đ

12 tháng

T2000

Individual Version

Chỉ từ

61,560,000đ

12 tháng

10% Off

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Lưu ghi hình lớp học

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Bảo mật ISO 20071

Không giới hạn

50-2000 (Tùy gói)

6

Không giới hạn

22

10 GB

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

TÍNH NĂNG

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

BASIC

School Version

Chỉ từ

3,900,000đ

3 tháng

PRO

School Version
3 tháng

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

600,000đ/tháng

2-9

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

600,000đ/tháng

Từ 10

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

Từ 500 GB

2-3 tuần

2 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

BASIC

School Version

Chỉ từ

3,900,000đ

3 tháng

PRO

School Version
3 tháng

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

600,000đ/tháng

Tùy gói

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TÍNH NĂNG

5% Off

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

BASIC

School Version

Chỉ từ

7,410,000đ

6 tháng

PRO

School Version
6 tháng

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

600,000đ/tháng

2-9

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

600,000đ/tháng

Từ 10

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

 Từ 500 GB

2-3 tuần

2 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

BASIC

School Version

Chỉ từ

7,410,000đ

6 tháng

PRO

School Version
6 tháng

5% Off

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

600,000đ/tháng

Tùy gói

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TÍNH NĂNG

10% Off

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

BASIC

School Version

Chỉ từ

14,040,000đ

12 tháng

PRO

School Version
12 tháng

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

600,000đ/tháng

2-9

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

600,000đ/tháng

Từ 10

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

Từ 500 GB

2-3 tuần

2 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

TRIAL

School Version

FREE

Không giới hạn

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

Miễn phí

30

BASIC

School Version

Chỉ từ

14,040,000đ

12 tháng

PRO

School Version
12 tháng

10% Off

Master Account

Số Teacher Account

Thời gian lớp học

Số học viên mỗi lớp

Số camera học viên

Số lớp

Số công cụ giảng dạy

Bài tập & Kiểm tra

Báo cáo học tập

Dung lượng Cloudisk

Ghi hình livestream

Quản lý giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý lịch học

Quản lý giáo trình

Quản lý dữ liệu lớp

Giám sát buổi học

Thay đổi giao diện

Bảo mật ISO 20071

Tích hợp API/LTI/SDK

Training

Hỗ trợ kỹ thuật

600,000 VNĐ/Tháng

Tùy gói

Không giới hạn

300-2000

12

Không giới hạn

30

500 GB

1 buổi Teacher & Admin

09:00-21:00 (T2-CN)

Tổ Chức phi Lợi nhuận (NGO/NPO)

Đối Tác

Liên hệ để đồng hành cùng ClassIn

Câu Hỏi Thường Gặp

Tài khoản giáo viên là tài khoản được đăng ký bằng SDT và được thêm vào trường của bạn với vai trò là giáo viên. 
Học sinh không cần trả phí để sử dụng ClassIn.

ClassIn chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

 • Chuyển khoản ngân hàng nội địa
 • Thẻ tín dụng qua PayPal và Stripe

Tuỳ vào gói mà bạn lựa chọn thì số lượng học sinh tối đa trong một lớp sẽ khác nhau. Cụ thể:

 • Gói giáo viên cá nhân: 50 học sinh/lớp
 • Gói cơ bản: 300 học sinh/lớp
 • Gói nâng cao: có thể hỗ trợ lên đến 2,000 học sinh/lớp*
  *Vui lòng liên hệ nhân viên ClassIn để chúng tôi hỗ trợ mở rộng số lượng học sinh/lớp. 

 Theo quy định của nhà nước Việt Nam, các sản phẩm phần mềm sẽ chịu mức thuế giá trị gia tăng (VAT) là 0%. Do đó, giá trên là giá cuối cùng mà bạn sẽ trả. 
ClassIn VN sẽ xuất hoá đơn VAT với mức thuế suất 0% sau khi bạn hoàn thành thanh toán.

ClassIn cho phép một tài khoản có thể đăng nhập cùng lúc trên 5 thiết bị khác nhau và bạn có thể kiểm tra lịch dạy, chấm bài tập và chat với học sinh. Tuy nhiên, chỉ một thiết bị được tham gia lớp học và giảng dạy tại một thời điểm nhất định.

 Với các đơn vị giảng dạy 1 kèm 1 thì ClassIn có chính sách giá theo số giờ dạy, không giới hạn số lượng giáo viên. Vui lòng liên hệ chúng tôi qua Zalo: 0969772193 để được tư vấn chi tiết. 

ClassIn là nền tảng được thiết kế dành riêng cho dạy học trực tuyến. Do đó, ClassIn tích hợp nhiều tính năng phục vụ việc dạy học như giao bài tập, phát đề thi, tạo quiz, báo cáo học tập.

ClassIn sử dụng công nghệ độc quyền cho phép lớp học diễn ra bình thường trong điều kiện tốc độ Internet rất thấp (từ 500 Kbps –  2 Mbps trên ClassIn so với 4.5 Mbps của các nền tảng khác), tiết kiệm data (120 – 150 MB cho 1 giờ dạy học trên ClassIn so với 1 – 1,5 GB trên các nền tảng khác)

ClassIn đặt tính bảo mật lên hàng đầu với nhiều các giải pháp nhằm giúp cho đảm bảo an toàn cho lớp học và nội dung giảng dạy. 
ClassIn xác thực người dùng bằng SDT để tránh người dùng ảo;
ClassIn chỉ cho phép các người dùng đã xác thực tham gia 

ClassIn có thể chạy trên hầu hết các thiết bị – nền tảng khác nhau: 

 • PC
 • Macbook
 • Chromebook
 • iOS
 • Android

Liên hệ để nhận tư vấn

Anh/chị vui lòng đăng ký thông tin bên dưới để nhận tư vấn chi tiết về chi phí và tính năng từ đội ngũ ClassIn

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay