Cách tải video tiết học đã diễn ra trên ClassIn

Cách tải video tiết học đã diễn ra trên ClassIn

Sau khi ghi hình tiết học thì nội dung Video sẽ có thể được tải về máy tính theo hướng dẫn dưới đây.

Storage Access min 1
Show Operate Column min
Download Video Instruction min
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách tải video tiết học đã diễn ra trên ClassIn