Tải hợp đồng trên ClassIn

Tải hợp đồng trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập eeo.

Bước 2: Chọn “contract” ở phía bên trái

Bước 3: Tìm hợp đồng và nhấn nút “Download contract” nằm ở phía bên phải màn hình

contract downloading
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Tải hợp đồng trên ClassIn