Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Orange and Violet Illustration Class Syllabus Education Presentation

ClassIn đã cập nhật thêm một số tính năng trên phần “Bài kiểm tra”, trong đó phải kể đến hai tính năng chính là “Cài đặt bài thi” và “Loại câu hỏi kiểm tra”.

  1. Cài đặt bài thi
ClassIn Chức năng kiểm tra

Với tư cách là giáo viên, bạn có thể ẩn điểm của học sinh cho đến khi chấm bài xong và công bố tất cả điểm cùng một lúc sau khi hoàn thành việc chấm điểm. Để thực hiện việc này, hãy nhấn chọn mục có nội dung “Học sinh có thể xem sau khi được đánh giá” trong phần “Công khai câu trả lời”.

ClassIn Chức năng kiểm tra

Bạn cũng có thể công khai điểm của tất cả học sinh, và để thực hiện việc này, hãy ấn chọn mục “Công khai câu trả lời”. Tại đây, bạn cũng có thể công bố tất cả kết quả cùng một lúc sau khi hoàn thành việc chấm điểm. Để thực hiện điều này, hãy đánh dấu vào mục có nội dung “Học sinh có thể xem sau khi được đánh giá” trong phần “Công khai bài kiểm tra”.

Nếu phiếu kiểm tra bao gồm các câu hỏi cần điền trả lời ngắn, kết quả kiểm tra sẽ được  cho đến khi bạn hoàn thành việc chấm điểm.

2. Loại câu hỏi

Chúng tôi đã cập nhật thêm hai loại câu hỏi khác mà bạn có thể sử dụng để tạo bài kiểm tra của mình là: Điền vào chỗ trống và Trả lời câu hỏi.

A. Điền vào chỗ trống

Điền vào các câu hỏi trống bao gồm một hoặc nhiều ô trống. Học sinh gõ từ hoặc cụm từ thích hợp vào mỗi chỗ trống.

a. Tạo câu hỏi

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Để tạo câu hỏi mới, nhấn chọn mục “Điền vào chỗ trống”.

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Nhập câu hỏi và đưa ra con số chính xác cho mỗi câu trả lời. Ví dụ: “The elevator (1) _____ down and we were (2) _____ inside it.”

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Để tạo thêm nhiều chỗ trống, hãy nhấn vào mục “Thêm câu trả lời”, một câu hỏi có thể tạo 50 ô trống khác nhau.

b. Tạo câu trả lời

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Nếu trong một câu hỏi có nhiều ô trống cần điền, bạn có thể chọn có điền theo thứ tự hoặc không. Bạn có thể đánh dấu vào mục “Cho phép học sinh trả lời theo thứ tự khác nhau” như vậy học sinh không cần phải trả lời theo thứ tự.

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Câu trả lời không phân biệt viết hoa hay viết thường theo mặc định. Nếu bạn muốn viết hoa, hãy chọn mục có nội dung “Cho phép học sinh sử dụng chữ viết hoa/ viết thường để trả lời câu hỏi”.

c. Điểm số

Các câu hỏi sau khi điền vào chỗ trống sẽ được chấm điểm tự động. Các câu trả lời được tính điểm dựa trên các câu trả lời khớp với đáp án chính xác mà bạn đưa ra.

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Đôi khi, các thay đổi về khoảng cách hay chữ viết hoa có thể khiến một câu trả lời đúng bị cho là không chính xác. Để tránh điều này, bạn có thể nhấn chọn mục “Chuyển sang đánh giá thủ công” trong phần “Cài đặt bài kiểm tra” để thay đổi điểm theo cách thủ công.

d. Thiết lập điểm số

9a1b6b da7e9449a8aa4104a713ac70ddb9d315 mv2

Mỗi câu trả lời được cài đặt mặc định 2 điểm. Bạn có thể điều chỉnh số điểm bằng cách nhấn vào Cài đặt điểm.

9a1b6b 5e59063b1cc74b32a8667718ba55c082 mv2

Bạn có thể đặt các giá trị điểm khác nhau cho mỗi ô trống bằng cách bỏ chọn mục có nội dung “Mỗi câu trả lời có cùng một số điểm”.

B. Câu trả lời ngắn

Học sinh nhập câu trả lời vào hộp văn bản và giáo viên cần chấm điểm theo cách thủ công.

a. Tạo câu hỏi

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Để tạo loại câu hỏi có câu trả lời ngắn, hãy chọn mục “Q&A”. Bạn có thể thêm tệp hình ảnh trong câu hỏi và câu trả lời.

Giới hạn ký tự trên Câu trả lời ngắn là 2000 ký tự. Nếu học sinh vượt quá giới hạn ký tự, toàn bộ câu trả lời sẽ chuyển sang màu đỏ.

b. Điểm số

Các câu hỏi sau khi điền vào chỗ trống sẽ được chấm điểm tự động.

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Bạn có thể điều chỉnh điểm số bằng cách nhấn vào dấu “+” hoặc “-” hay bạn có thể điền giá trị vào ô điểm số.

Cập nhật tính năng mới trên Bài kiểm tra ClassIn

Leave a Reply

Your email address will not be published.