Đề thi Vật lý lớp 11 Giữa học kì 2 hay có đáp án và lời giải chi tiết

Hi vọng đề thi Vật lý lớp 11 Giữa học kì 2 này sẽ giúp các bạn học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Vật Lí lớp 11 sắp tới.

Đề thi Vật lý lớp 11 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm – Đề thi Vật lý Lớp 11 Giữa học kỳ 2

Câu 1: Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của một vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I trong không khí là

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cuộn dây tròn dẹt có 20 vòng, bán kính là 3,14 cm. Khi có dòng điện đi vào thì tại tâm của vòng dây xuất hiện từ trường là B=2.10-3 T. Tính cường độ dòng điện trong vòng dây.

A. 3A

B. 4A

C. 5A

D. 2,5A

Câu 3: Cho dòng điện cường độ I = 0,2A chạy qua các vòng dây của một ống dây. Ống dây dài 50cm và có 780 vòng dây. Cảm ứng từ bên trong ống lòng ống dây là:

A. 3,918.10-4T

B. 4,521.10-4T

C. 2,872.10-4T

D. 3,326.10-4T

Câu 4: Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:

A. cùng chiều thì đẩy nhau.

B. cùng chiều thì hút nhau

C. ngược chiều thì hút nhau

D. cùng chiều thì đẩy, ngược chiều thì hút

Câu 5: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23A, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 78.10-5 T.

B. 78.10-3 T.

C. 78T.

D. 7,8.10-3 T.

Câu 6: Một thanh nhôm MN, khối lượng 0,2 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt song song cách nhau 1,6m, nằm ngang, nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ trường ngược hướng với trọng lực, có độ lớn B = 0,05T. Hệ số ma sát trượt giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là µ = 0,40. Lấy g= 10 m/s2. Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi bằng 12 A thì nó chuyển động nhanh dẫn đều với gia tốc?

Mẫu đề thi vật lý lớp 11 Giữa học kì 2 hay có đáp án và lời giải chi tiết

A. 0,3 m/s2.

B. 0,4 m/s2.

C. 0,8 m/s2.

D. 0,5 m/s2.

Câu 7: Một hạt mang điện 3,2.10-19 Cbay vào trong từ trường đều có B = 0,5 Thợp với hướng của đường sức từ 30°.Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn 8.10-14 N. Tốc độ của hạt đó khi bắt đầu vào trong từ trường là

A. 2.106 m/s.

B. 106 m/s.

C. 3.106 m/s.

D. 4.106 m/s.

Câu 8: Một hạt điện tích chuyển động trong từ trường đều quĩ đạo của hạt luôn vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 m/sthì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là f1 = 2.10-6 N, nếu hạt chuyển động với vận tốc là v2 = 4,5.107 m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là

A. 2.10-5 N.

B. 3.10-5 N.

C. 5.10-5 N.

D. 10-5 N.

Câu 9: Cho dòng điện cường độ A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây là T. Tính số vòng của ống dây, biết ống dây dài cm.

A. vòng.

B. vòng.

C. vòng.

D. vòng

Câu 10: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 30°. Tính từ thông qua S.

A. 3.10-4Wb

B. 3.10-5 Wb

C. 4,5.10-5 Wb

D. 2,5.10-5 Wb

Câu 11: (Đề chính thức của BGD-ĐT – 2018) Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.10-3 Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là

A. 0,12 V.

B. 0,15 V.

C. 0,30 V.

D. 0,24V.

Câu 12: Một vòng dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10 cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian 0,05 s, cho độ lớn của cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây.

A. 1 (V).

B. 0,15 (V).

C. l,5 (V).

D. 0,1 (V)

Câu 13: Cho thanh dẫn điện MN = 15cm đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện x’x, y’y như trên hình vẽ. Hai thanh ray đủ dài được đặt trong từ trường đều đủ rộng có độ lớn B = 0,5 T, hướng vuông góc với mặt phằng chúa hai thanh ray. Thanh MN chuyển động thẳng đểu vể phía x’y’ với vận tốc không đổi 3 m/s. Biết điện trở R = 0,5 Ω, điện trở của thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa MN và hai thanh ray rất nhỏ. Dòng điện cảm ứng qua R có độ lớn

Mẫu đề thi vật lý lớp 11 Giữa học kì 2 hay có đáp án và lời giải chi tiết

A. 0,45 A

B. 4,5 A

C. 0,25 A

D. 2,5 A

Câu 14: Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.

A. 0,088 H.

B. 0,079 H.

C. 0,125 H.

D. 0,064 H.

Câu 15: Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,5 H, trong đó dòng điện tăng đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm là

A. −100 V.

B. 20 V.

C. 100 V.

D. 200V

Câu 16: Suất điện động tự cảm 0,75 V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25 mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị I xuống 0 trong 0,01 s. Tính I.

A. 0,1 A

B. 0.4 A

C. 0.3 A

D. 0,6 A.

Câu 17: Một ống dây dài ℓ = 30cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua. Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,1s, độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A. 0,15 V.

B. 0,42 V.

C. 0,24 V.

D. 8,6 V

Câu 18: Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường

A. thẳng vuông góc với dòng điện.

B. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện.

C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện.

D. tròn vuông góc với dòng điện.

Câu 19: Nhìn vào dạng đường sức từ, so sánh ống dây mang dòng điện với nam châm thẳng người ta thấy:

A. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực bắc.

B. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực nam.

C. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực bắc.

D. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực nam.

Câu 20: Hai ống dây dặt trong không khí có các thông số như sau:

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Độ lớn cảm ứng từ trong các ống dây lần lượt là B1 và B2. Chọn phưong án đúng.

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận – Đề thi Vật lý Lớp 11 Giữa học kỳ 2

Bài 1: Một hạt electron có động năng ban đầu Wđ = 2,49.10-18 J bay vào trong một từ trường đều có B = 5.10-5 theo hướng vuông góc với các đường sức thì hạt chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính r. Cho biết khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg, điện tích của electron là e = – 1,6.10-19 C. Hãy xác đinh:

a. Vận tốc của electron nói trên

b. Lực lorenxo tác dụng lên electron

c. Bán kính quỹ đạo của electron

d. Chu kỳ quay của hạt electron

Bài 2: Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm N = 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính d = 10cm, dây dẫn có tiết diện S = 0,4 mm2, điện trở suất ρ = 1,75.10-8 Ωm. Ống dây đó đặt trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ B song song với trục hình trụ có độ lớn tăng đều với thời gian theo quy luật ΔB/Δt = 0,01(T/s)

a. Nối hai đầu ống dây vào một tụ điện có C = 10-4F, hãy tính năng lượng tụ điện

b. Nối đoản mạch hai đầu ống dây, hãy tính công suất tỏa nhiệt trong ống dây.

Đáp án & Hướng dẫn giải – Đề thi Vật lý Lớp 11 Giữa học kỳ 2

Phần I: Trắc nghiệm – Đề thi Vật lý Lớp 11 Giữa học kỳ 2

Câu 1: Đáp án B

Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn: Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đáp án C

Cường độ dòng điện trong vòng dây là:

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án A

Cảm ứng từ bên trong ống dây là

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Đáp án B

Khi hai dòng điện cùng chiều thì tương tác hút nhau

Câu 5: Đáp án B

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Đáp án C

+ Theo quy tắc bàn tay trái, hướng của lực từ có dạng như hình vẽ, có độ lớn Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

+ Gia tốc Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Đáp án B

Vận tốc của hạt đó:

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Đáp án C

Ta có:

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 9: Đáp án D

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Đáp án D

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 11: Đáp án B

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 12: Đáp án D

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 13: Đáp án A

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 14: Đáp án B

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 15: Đáp án A

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 16: Đáp án C

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 17: Đáp án B

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 18: Đáp án C

+ Nó có dạng là các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện, tâm đặt trên dòng điện.

Câu 19: Đáp án C

+ Người ta thấy rằng dạng đường sức từ của ống dây mang dòng điện với nam châm thẳng là giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực Nam.

Câu 20: Đáp án C

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận – Đề thi Vật lý Lớp 11 Giữa học kỳ 2

Bài 1:

a. Ta có

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

b. Độ lớn lực Lorenxo tác dụng lên electron:

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

c. Vì electron bay vào từ trường và chuyển động vuông góc với cảm ứng từ Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4) nên lực Lorenxơ là lực hướng tâm, do đó ta có:

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

d. Chu kì quay của electron: Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Bài 2:

a. Suất điện động trong ống dây:

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Vì nối hai đầu ống dây vào tụ nên UC = e

Vậy năng lượng trên tụ điện là:

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

b. Khi nối đoản mạch hai đầu ống đay thì được mạch kín là ống dây nên dòng điện cảm ứng trong ống dây sẽ là i = e/R

Chiều dài của tất cả các vòng dây là L = Nπd

Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

→ Công suất tỏa nhiệt trên ống dây là: Đề thi Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Tham khảo các đề thi vật lý lớp 11 khác tại đây: 12 đề thi vật lý lớp 11 Học kỳ II

Xem thêm: Top 5 đề bài hoá học lớp 11 hay nhất